ABONENTNÍ PROGRAM AQUAPARKU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
smluvní podmínky platné od 9. 4. 2024

I. Základní pojmy

① Abonentní program je předplatitelský program Aquaparku Uherské Hradiště, který svým členům umožňuje čerpání výhod.

② Abonent (dále též majitel abonentního účtu) je předplatitel, který uzavřel smlouvu o členství v abonentním programu v souladu s těmito smluvními podmínkami a byl mu zřízen abonentní účet.

③ Abonentní účet uchovává peněžní hodnotu v českých korunách (dále též kredit) v elektronické podobě.

④ Správcem abonentních účtů a současně poskytovatelem služeb abonentního programu je příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště, Sportovní 1214, Uherské Hradiště 686 01, IČ: 720 63 904, tel: +420 572 503 054, e-mail: info@aquapark-uh.cz.

⑤ Čipové hodinky (nebo též abonentní čip) jsou prostředkem přístupu k peněžní hodnotě uložené na abonentním účtu. Čipové hodinky jsou přijímány jako platební prostředek výhradně poskytovatelem služeb abonentního programu.

⑥ Transakcemi abonentního účtu se rozumí operace vyvolávající změnu výše kreditu na abonentním účtu.

II. Výhody abonentního programu

① Čipové hodinky umožňují:
a) platbu za pobyt v zónách,
b) platbu 1ks libovolné jednorázové vstupenky, dle platného ceníku, pro bezprostřední vstup
c) platbu za zakoupené zboží (občerstvení, zboží recepce a wellness),
d) platbu za zakoupené služby (aquazorbing, lodičky, wellness procedury),
e) samoobslužný průchod turnikety recepce během otevírací doby,
f) uzamčení skříňky na cennosti,
g) uzamčení šatní skříňky.

② Ceník vstupného pro abonenty (dále jen ceník pro abonenty):
a) je samostatným dokumentem dokumentem zveřejněným na recepci Aquaparku a na webových stránkách www.aquapark-uh.cz/cenik,
b) v zóně 1 má ceník jednotný tarif,
c) v zónách 2, 3 a 4 má ceník základní tarif a zvýhodněný tarif viz čl. III. bod 11 těchto smluvních podmínek.

③ Platba za pobyt v zónách:
a) cena za pobyt v jednotlivých zónách je odečítána z kreditu po minutách, dle ceníku pro abonenty,
b) platba za pobyt je započata průchodem abonenta přes turniket v recepci. Platba je ukončena průchodem přes turniket v recepci
    při odchodu z areálu Aquaparku.
c) cena za pobyt v zónách 1, 2 a 3 se odečítá z kreditu po celou dobu pobytu,
d) cena za pobyt v zóně 4 se odečítá z kreditu až do výše limitu čerpání, dle ceníku pro abonenty.

④ V zónách 2 a 3 je cena pro abonenty výhodná, oproti jednorázovému vstupnému, do délky pobytu 2 hod. + 20 min. v zóně 1 (plavecký bazén, šatny a sprchy). Při plánovaném delším pobytu více než 2 hod. v zónách 2 a 3 + 20 min. v zóně 1, může abonent využít možnost nákupu 1ks libovolné jednorázové vstupenky, dle platného ceníku, pro bezprostřední vstup

⑤ Abonent má možnost sledování zůstatku kreditu svého abonentního účtu prostřednictvím informačních terminálů umístěných v areálu Aquaparku nebo prostřednictvím dálkového přístupu. Přihlašovací údaje k dálkovému přístupu získá abonent v recepci Aquaparku.

⑥ Abonent má možnost přihlásit se do benefitního program Aquabonus a čerpat další výhody abonenta, dle podmínek bonusového programu Aquabonus viz čl. VIII. těchto smluvních podmínek.

III. Vznik členství v abonentním programu – uzavření smlouvy

Abonentem se může stát fyzická osoba po uzavření smlouvy o členství v abonentním programu (dále jen smlouvy).

② Smluvní strany tvoří správce abonentních účtů na straně jedné a abonent na straně druhé.

③ K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy zájemce na základě své svobodné vůle požádá o zřízení abonentního účtu v souladu s těmito smluvními podmínkami, a to bez výhrad k těmto smluvním podmínkám (§ 1740 občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). 

④ Správce abonentních účtů si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se zájemcem, který neposkytne požadované osobní údaje nutné pro uzavření smlouvy, nebo s tím zájemcem, který bezvýhradně nepřistoupí na smluvní podmínky abonentního programu.

⑤ Místem uzavření smlouvy je vždy recepce Aquaparku. Jménem správce abonentních účtů uzavírá smlouvu a zřizuje abonentní účet přítomný, kompetentní zaměstnanec poskytovatele služeb abonentího programu.

⑥ Abonent uzavírá smlouvu osobně.

⑦ Za osobu mladší 15 let uzavírá smlouvu zákonný zástupce.

⑧ V okamžiku uzavření smlouvy je abonent povinen zakoupit si do osobního vlastnictví čipové hodinky a vložit na ně peněžní hodnotu (kredit) minimálně ve výši 100,- Kč. Cena za zakoupení čipových hodinek do osobního vlastnictví je 200,- Kč. Zakoupené čipové hodinky jsou majetkem abonenta a jsou nevratné.

⑨ V okamžiku uzavření smlouvy uvede abonent své osobní údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště) nutné pro identifikaci abonenta (§ 3019 občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a uzavření smlouvy. Údaje, uvedené při založení abonentního účtu, jsou správcem abonentních účtů považovány za správné.

⑩ Změnu osobních údajů, nutných pro identifikaci, hlásí abonent při nejbližší návštěvě Aquaparku.

⑪ Založení a dodatečné nastavení abonentního účtu pro čerpání vstupného ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, je možné jen na základě předložení platného dokladu prokazujícího oprávněnost abonenta čerpat vstupné ve zvýhodněném tarifu a to následovně:

Osoby oprávněné čerpat zvýhodněný tarif,
dle ceníku pro abonenty
Definice
oprávněné osoby
Požadovaný doklad
pro prokázání oprávněnosti

dítě

dítě s výškou nad 110 cm
a věkem do 15 let

věrohodný platný doklad prokazující věk
(např. průkaz pojištěnce)

student

student do 26 let

platný průkaz studenta (např. index, ISIC)

senior

osoby nad 65 let

věrohodný platný doklad s fotografií prokazující věk
(např. OP)

osoba s průkazem ZTP
a ZTP/P

osoby zdravotně postižené
v kategorii ZTP nebo ZTP/P

platný průkaz OZP s označením ZTP nebo ZTP/P

⑫ Ztrátu oprávnění čerpat vstupné ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, hlásí abonent při nejbližší návštěvě Aquaparku. Při ztrátě oprávnění čerpat vstupné ve zvýhodněném tarifu, přechází abonentní účet automaticky do základního tarifu.

IV. Pravidla abonentního programu

① Abonent smí být držitelem jen jednoho abonentního účtu.

② Ke každému abonentnímu účtu lze přiřadit jen jedny čipové hodinky.

③ Čipové hodinky jsou nepřenosné a smí je užít jen majitel abonentního účtu.

④ Výběr hotovosti z abonentního účtu není možný.

⑤ Maximální výše kreditu na abonentním účtu je 9.999,- Kč.

⑥ Platnost kreditu není časově omezena.

⑦ Čipové hodinky mají hodnotu zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků. Je třeba zamezit jejich ztrátě, odcizení či zneužití.

⑧ Vedení abonentního účtu není zpoplatněno. Vložený kredit není úročen.

⑨ Kredit nelze využít na zakoupení voucherů, úhradu kaucí, převod kreditu na jiný abonentní účet či elektronickou peněženku.

⑩ Abonent by měl vstupovat do areálu s dostatečným kreditem.

⑪ Je-li kredit nízký, nelze z abonentního účtu provést platbu za zboží a služby.

⑫ Pobytem v zónách může dojít k debetnímu čerpání kreditu. Následně není umožněn samoobslužný odchod abonenta z Aquaparku. Abonent je povinen před odchodem vzniklý dluh uhradit.

⑬ Po vyčerpání kreditu do nuly je třeba před dalším vstupem do Aquaparku vložit kredit.

⑭ Kredit vkládaný na abonentní účet lze uhradit v hotovosti (CZK nebo EURO – jen bankovky 5€, 10€, 20€ a 50€), platební kartou (VISA, MasterCard), voucherem pro dobití kreditu vystaveným správce abonentních účtů, nebo platnými vybranými benefitními poukázkami a kartami smluvních partnerů, a to vždy v recepci Aquaparku.

⑮ Majitel abonentního účtu nastaveného pro čerpání vstupného ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, se musí na žádost obsluhy recepce, při vstupu do areálu, prokázat platným dokladem prokazujícím oprávněnost abonenta čerpat vstupné ve zvýhodněném tarifu. Pakliže abonent oprávnění neprokáže, vyhrazuje si správce abonentních účtů toto čerpání abonentovi neumožnit.

⑯ Z důvodu zabezpečení kreditu abonentů jsou některé operace umožněny jen majiteli abonentního účtu nebo jeho zákonnému zástupci,
a to po prokázání jeho totožnosti věrohodným platným dokladem.
Těmito operacemi jsou zejména:
a) zablokování čerpání kreditu při ztrátě čipových hodinek,
b) převedení zůstatku kreditu na nově zakoupené čipové hodinky, při ztrátě čipových hodinek,
c) sdělení přihlašovacích údajů dálkového přístupu,
d) změna osobních údajů,
e) sdělení historie transakcí abonentního účtu za posledních max. 12 měsíců,
f) dodatečné nastavení abonentního účtu pro čerpání vstupného ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty, při vzniku oprávněnosti
g) udělení písemného souhlasu abonenta s účastí v programu Aquabonus,
h) převedení zůstatku kreditu na elektronickou peněženku, nebo změna majitele abonentního účtu při ukončení členství v abonentním programu.

⑰ Je-li kredit objednán objednatelem (např. zaměstnavatelem) pro druhou osobu (např. zaměstnance) může objednatel požádat správce abonentních účtů o předání kreditu přímo druhé osobě prostřednictvím recepce Aquaparku. Správce abonentních účtů v takovém případě nenese odpovědnost za připsání kreditu správné osobě. Správce abonentních účtů nedisponuje, pro tento případ, prostředky k jednoznačné identifikaci osob a dále nenese odpovědnost za rozhodnutí druhé osoby o způsobu dobití kreditu. Lhůta pro vyzvednutí kreditu je 6 měsíců od data vystavení dokladu objednavateli. Po uplynutí této lhůty je kredit převeden na „poukaz pro dobití kreditu" s dobou platnosti 6 měsíců.

⑱ Je-li kredit objednán objednatelem (zaměstnavatelem), přičemž objednatel požaduje, aby druhá osoba (zaměstnanec) čerpala pouze služby vymezené v ust. § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., je objednatel povinen poučit druhou osobu o možnosti omezeného čerpání služeb poskytovaných správcem abonentních účtů, tj. že druhá osoba bude oprávněna čerpat poskytnutý kredit pouze v rozsahu jí stanoveném objednatelem. Správce abonentních účtů nenese odpovědnost za způsob a rozsah služeb čerpaných druhou osobou.

V. Ochrana osobních údajů

① Správce abonentních účtů je současně správcem osobních údajů.

② Příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

③ Zpracování osobních údajů abonenta v rozsahu jméno, příjmení, trvalé bydliště a číslo čipových hodinek je nezbytné pro splnění smlouvy o členství v abonentním programu.

④ Bez možnosti identifikace abonenta není možné naplňovat smlouvu, poskytovat služby abonentního programu, zajišťovat správu a ochranu abonentních účtů, kontrolovat dodržování smluvních podmínek a zamezovat podvodům.

⑤ Osobní údaje abonenta jsou zpracovávány jen za účelem plnění smlouvy o členství v abonentním programu po dobu trvání smlouvy. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

⑥ V rámci vedení abonentního účtu jsou osobní údaje, správcem osobních údajů, vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovány, mají k nim přístup pouze pověření zaměstnanci správce osobních údajů nikoliv třetí osoby. 

⑦ V souvislosti se zpracováním osobních údajů má abonent právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Písemná žádost o výmaz osobních údajů zakládá důvod k ukončení členství v abonentním programu a převedení zůstatku kreditu na anonymní elektronickou peněženku.

⑧ Informace o zpracování osobních údajů správcem osobních údajů viz www.aquapark-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju.

VI. Práva, povinnosti a odpovědnost správce abonentních účtů

① Správce abonentních účtů je povinen chránit svěřené peněžní hodnoty a poskytnuté osobní údaje abonenta.

② Správce abonentních účtů zajistí abonentům možnost ohlásit na recepci:
a) ztrátu nebo odcizení čipových hodinek,
b) zjištění nesrovnalosti v transakční historii abonentního účtu.

③ Po ohlášení ztráty nebo odcizení čipových hodinek majitelem abonentního účtu, podnikne správce abonentních účtů veškerá přiměřená opatření vedoucí k zamezení dalších transakcí prostřednictvím ztracených či odcizených čipových hodinek. Na žádost majitele abonentního účtu pak přiřadí k jeho abonentnímu účtu nově zakoupené čipové hodiny.

④ Správce abonentních účtů uchovává po dostatečnou dobu vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání transakcí a opravu chyb.

⑤ Na písemnou žádost majitele abonentního účtu, podá správce abonentních účtů majiteli informaci týkající se transakcí provedených prostřednictvím jeho čipových hodinek před více jak 12 měsíci. Správce abonentních účtů je v tomto případě oprávněn účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

⑥ Správce abonentních účtů nese odpovědnost za neprovedení transakce na jejíž provedení má abonent právo, a dále za chybné provedení transakce. V oprávněných případech poskytne správce abonentních účtů abonentovi částku kompenzující vzniklou ztrátu kreditu. Částku připíše správce abonentních účtů na příslušný abonentní účet.

⑦ Správce abonentních účtů si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit tyto smluvní podmínky abonentního programu či ceník pro abonenty. O změnách musí správce abonentních účtů abonenty prokazatelně informovat (např. prostřednictvím svých webových stránek).

VII. Práva, povinnosti a odpovědnost abonenta

① Abonent ohlásí správci abonentních účtů následující skutečnosti neprodleně, jakmile je zjistí:
a) ztrátu nebo odcizení čipových hodinek,
b) operaci, k jejímuž provedení nedal příkaz,
c) chyby nebo jiné nesrovnalosti transakcí abonentního účtu,
d) ztrátu oprávnění čerpat ve zvýhodněném tarifu, dle ceníku pro abonenty
e) změnu osobních údajů.

② Ohlášení je nutno provést osobně, během otevírací doby Aquaparku, v recepci Aquaparku.

③ Abonent nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty nebo odcizení čipových hodinek až do okamžiku ohlášení.

④ Účast v abonentním programu neopravňuje abonenta, v případě obsazenosti kapacit návštěvních zón či atrakcí k přednostnímu vstupu.

⑤ Abonent vstupem do prostor Aquaparku souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu v platném znění.

VIII. Podmínky bonusového programu Aquabonus

① Aquabonus je bonusový program pro abonenty.

② Poskytovatelem programu Aquabonus je správce abonentních účtů.

③ Podmínkou účasti v programu Aquabonus je udělení písemného souhlasu abonenta s účastí v programu.

④ Písemný souhlas na dobu neurčitou udílí abonent (majitel abonentního účtu) prostřednictvím registrační karty, kterou vyplní a odevzdá na recepci Aquaparku. 

⑤ Abonent je při udělení souhlasu povinen prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. OP, u dětí např. průkazem pojištěnce) a současně předložit svůj abonentní čip.

⑥ Správce abonentních účtů si vyhrazuje právo nezařadit do programu ty abonenty, kteří nevyplní povinné údaje na registrační kartě, nebo je vyplní jen částečně či nečitelně a dále ty abonenty, kteří bezvýhradně nepřistoupí na Podmínky bonusového programu Aquabonus.

⑦ Účast abonenta v programu Aquabonus zaniká odvoláním souhlasu s účastí v programu. Odvolání souhlasu musí mít písemnou formu.

⑧ Bonus plynoucí z programu je přiznáván abonentům jednorázově, vždy v průběhu měsíce ledna, a to za jeden předchozí kalendářní rok.

⑨ Bonus je přiznán těm abonentům, kteří svůj souhlas s účastí v programu udělili nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, za který se bonus přiznává.

Bonus je přiznáván výhradně v podobě kreditu, který se připisuje na abonentní účet abonenta, který má na bonus nárok. Bonus není možné připsat na cizí abonentní účet či ho následně převádět na jiné abonentní účty.

⑩ Bonus se stanoví procentem z kreditu vyčerpaného abonentem za vstupné, dle ceníku pro abonenty (nákup jednorázového vstupného se nezapočítává), z jeho abonentního účtu, za období jednoho předchozího kalendářního roku. 

⑪ Abonent bere na vědomí, že čipové hodinky jsou nepřenosné a bonus lze přiznat jen z kreditu vyčerpaného přímo majitelem abonentního účtu.

⑫ Bonus se stanovuje dle následující tabulky:

Kredit vyčerpaný abonentem za vstupné,
dle ceníku pro abonenty (jednorázové vstupné se nezapočítává), z jeho abonentního účtu,
za období jednoho předchozího kalendářního roku

Bonus

7.000 Kč - 8.999 Kč

4%

9.000 Kč - 15.999 Kč

5%

více jak 16.000 Kč

6%

⑬ Námitku k přiznanému bonusu podává účastník programu písemně, nejpozději do 15. 3. kalendářního roku, ve kterém byl bonus přiznán.

⑭ Pouze správce abonentních účtů je oprávněn rozhodnout o poskytnutí bonusu za dané období a o vypořádání námitky. Jeho rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

⑮ Účast v programu Aquabonus a bonusy plynoucí z programu není možné vymáhat soudní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto bonusu jiná alternativní plnění.

⑯ Účastník programu Aquabonus souhlasí s tím, že na žádost obsluhy, při vstupu či výstupu z areálu Aquaparku, prokáže svou totožnost věrohodným platným dokladem s fotografií. 

⑰ Pokud správce abonentních účtů zjistí a prokáže, že abonent nesplnil či porušil některou z podmínek účasti v programu, porušuje ustanovení návštěvního řádu či je dlužníkem vůči správci abonentních účtů, a to kdykoli v průběhu účasti v tomto programu, nemá tento abonent na bonus či jiné výhody vyplývající z programu za kalendářní rok nárok. V takovém případě má správce abonentních účtů právo abonenta z bonusového programu Aquabonus vyloučit a neumožnit mu opakovaný vstup do tohoto programu.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz