I.    Základní ustanovení

① Návštěvníci jsou povinni se před vstupem do prostor aquaparku seznámit s Návštěvním řádem. Návštěvní řád je zveřejněn ve vstupní hale, před letní recepcí a na internetových stránkách aquaparku.

② Zaplacením vstupného a vstupem do prostor aquaparku souhlasí návštěvníci s Návštěvním řádem. Po celou dobu pobytu se návštěvníci řídí tímto Návštěvním řádem, Provozními řády atrakcí a služeb, Zvláštními ustanoveními pro wellness a dbají pokynů zaměstnanců aquaparku.

③ Návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků aquaparku a musí být návštěvníky a organizacemi v nájmu bezpodmínečně dodržován. Návštěvní řád je nedílnou součástí Provozního řádu aquaparku a je nadřazený Provozním řádům organizací v nájmu.

II.    Vstup do prostor aquaparku

① Vstup do jednotlivých návštěvních zón je umožněn pouze v otevírací době s platnou jednorázovou vstupenkou, platným dárkovým poukazem nebo permanentkou na program, kterou si návštěvníci zakoupí v recepci aquaparku nebo přes e-shop. Vstup je dále povolen s vlastním abonentním čipem s dostatečným kreditem. 

② Ceny vstupného a platební podmínky jsou stanoveny platným ceníkem, zveřejněným ve vstupní hale, před letní recepcí a na internetových stránkách aquaparku. 

③ K platné vstupence obdrží návštěvníci čip, který umožňuje průchod přes turnikety příslušných návštěvních zón, uzamknout skříňku na cennosti a šatní skříňku, kontrolu zbývajícího času do konce platnosti vstupenky a dále bezhotovostní platby za občerstvení a doplňkové služby. 

④ Návštěvníci jsou povinni mít čip připevněn na ruce po celou dobu pobytu v návštěvních zónách.

⑤ Veškeré čipy vydané k zakoupenému vstupnému jsou majetkem aquaparku a návštěvníci jsou povinni je vrátit v recepci při odchodu z areálu.

⑥ Platnost jednorázové vstupenky začíná a končí průchodem přes turniket v recepci při vstupu a výstupu. 

⑦ Návštěvníci jsou povinni uchovat účtenku o zakoupení jednorázového vstupného po celou dobu pobytu v aquaparku.

⑧ Poslední vstup s jednorázovou vstupenkou do prostor vnitřního areálu je umožněn 80 min před koncem otevírací doby.

⑨ Návštěvníci jsou povinni opustit prostory jednotlivých návštěvních zón nejpozději 15 minut před koncem otevírací doby aquaparku, přičemž prostor aquaparku opustí nejpozději do konce otevírací doby.

III.    Zvláštní ustanovení pro vstup a pobyt dětí v prostoru Aquaparku

① Děti do 11 let mají povolen vstup a pobyt v prostoru aquaparku pouze pod stálým dohledem zákonného zástupce. Zákonný zástupce může doprovodem a stálým dohledem na dítě v prostoru aquaparku pověřit osobu starší 18 let. Tato osoba musí být seznámena s psychickým, fyzickým a zdravotním stavem dítěte a s jeho schopností pohybovat se ve vodě tak, aby tato pověřená osoba byla schopna rozhodovat o možnostech užití bazénů a atrakcí dítětem v souladu s tímto Návštěvním řádem a Provozními řády atrakcí. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba, dle tohoto článku Návštěvního řádu, se dále uvádí jen jako odpovědná osoba.

② Děti do 1 roku nemají, dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., povolen vstup do bazénové vody, vyjma organizovaného plavání kojenců a batolat. 

③ Dětem od 1 do 4 let je povolen vstup pouze do brouzdaliště a dětského bazénu, a to jen v plenkových plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. 

④ Dětem od 4 do 11 let je povolen vstup do všech bazénů s ohledem na plavecké schopnosti dítěte. 

⑤ Dětem od 11 do 15 let je povolen vstup a pobyt v prostoru aquaparku bez doprovodu odpovědné osoby, pouze v případě, že jsou plavci. Dítě je povinno při vstupu, na vyžádání obsluhou recepce, prokázat rozhodný věk předložením průkazu pojištěnce. Provozovatel aquaparku nepřebírá odpovědnost za chování nezletilých osob bez dohledu odpovědné osoby. 

⑥ O užití bazénů a atrakcí dítětem, v souladu s tímto Návštěvním řádem a Provozními řády atrakcí, rozhoduje odpovědná osoba. Přitom dbá pokynů zaměstnanců aquaparku.

⑦ V areálu aquaparku je zakázán pohyb nahých dětí s výjimkou sprch a zóny 3 – wellness.

⑧ Do návštěvní zóny 3 – wellness je povolen vstup a pobyt dětem od 6 měsíců do 6 let pouze v rámci programů saunování rodičů s dětmi. Dětem od 6 let do 15 let je vstup a pobyt povolen jen pod stálým dohledem odpovědné osoby. 

⑨ Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let mají povolen vstup a pobyt v prostoru aquaparku pouze s doprovodem a pod stálým dohledem přiměřeného počtu odpovědných osob. Přiměřený počet odpovědných osob stanovuje vedoucí skupiny, minimálně však 1 odpovědná osoba na 10 dětí a mladistvých. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informuje odpovědná osoba zaměstnance aquaparku a poskytuje součinnost při případném zásahu.

IV.    Odkládání osobních věcí

① Návštěvníci jsou povinni před vstupem do návštěvních zón uložit své osobní věci do uzamykatelných skříněk. 

② Peníze, platební karty, doklady, klíče, mobilní telefony, hodinky a jiné cenné předměty denní potřeby se ukládají do uzamykatelných skříněk na cennosti ve vstupní hale aquaparku. 

③ Ošacení a obuv se ukládá do uzamykatelných skříněk v šatnách. Návštěvníci jsou povinni uzamknout skříňku pomocí čipových hodinek a zkontrolovat řádné uzamčení skříňky.  Při odchodu z areálu nechají návštěvníci prázdnou skříňku odemčenou. 

④ Do prostor aquaparku je zakázáno vnášet neobvykle vysokou finanční hotovost a neobvykle cenné předměty.

⑤ Provozovatel aquaparku neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky nebo do neuzamčené skříňky. Nalezené předměty se ukládají v recepci aquaparku po dobu 14 dnů.

V.    Vnášení předmětů do návštěvních zón

① Do sprch a návštěvních zón nesmějí návštěvníci vnášet žádné předměty mimo ručníku, mýdla a šampónu, čisté plážové obuvi, županu, nutných zdravotních kompenzačních pomůcek, povolených plaveckých pomůcek a hraček do vody. 

② Povolené předměty vnesené do návštěvních zón, nejsou-li užívány, odkládají návštěvníci do odkládacích boxů. 

③ Hračky smějí být užity jen v brouzdališti a dětském bazénu. Povoleny jsou pouze nerozbitné, neprůsvitné, plovoucí hračky, které jsou výrobcem určené pro užití ve vodě. Platí přísný zákaz hraček mechanických, textilních a s bateriemi. Jsou zakázány nafukovací lehátka a nafukovací hračky větších rozměrů.

④ Plavecké pomůcky smějí být užity jen v plaveckém a dětském bazénu. Povoleny jsou pouze plavecké brýle, ploutve, plavecké rukavice, nadlehčovací pásy, splývací desky, nadlehčovací nudle, rukávky a nafukovací kruhy do průměru 70 cm. Jsou zakázány prvky potápěčské výstroje. 

⑤ Rukávky a nafukovací kruhy smějí být užity dětmi ve všech bazénech. 

⑥ Ploutve a plavecké rukavice smějí být použity pouze v případě, že jejich užitím nedochází k omezování ostatních návštěvníků. 

⑦ Veškeré předměty vnášené do sprch a návštěvních zón musí být hygienicky nezávadné a nesmí negativně ovlivnit jakost vody. 

⑧ Aquapark si vyhrazuje právo rozhodnout o zákazu užití konkrétní plavecké pomůcky či hračky, a to i s ohledem na aktuální návštěvnost.

⑨ Návštěvníkům s dětmi do 1 roku je do vnitřního areálu povoleno vnášet dětské autosedačky typu „vajíčko“. Tuto autosedačku je možné v návštěvních zónách odkládat pouze na hygienicky nezávadnou podložkou. S kočárky je povolen vjezd a příruční zavazadla smí být vnášena jen do letního areálu. 

⑩ Do zóny 3 –  wellness, je zakázán vstup s mobilními telefony, tablety, počítači, kamerami, fotoaparáty a jakýmikoli dalšími přístroji umožňujícími pořízení obrazového záznamu.

VI.    Osobní hygiena a povolené plavky

① Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do návštěvních zón provést osobní hygienu. Ve sprše řádně omýt celé tělo mýdlem a vodou, a to bez plavek. 

② Návštěvníkům vstupujícím ze sprch do návštěvních zón je vstup povolen výhradně v plavkách a naboso, případně v čisté plážové obuvi.

③ Jsou povoleny pouze přiléhavé plavky určené výrobcem jako sportovní či koupací plavky, čemuž odpovídá jejich materiálové složení. Plavky nesmějí mít zipy a kovové aplikace. Spodní díl plavek je povolen s nohavičkami maximálně nad kolena. 

④ Je zakázáno koupat se v oděvu či spodním prádle. Zakázány jsou plavky ve stylu kostýmů, průsvitné plavky a plavky ve stylu erotického prádla. Aquapark si vyhrazuje právo rozhodnout o zákazu užití konkrétního modelu plavek.

⑤ V prostorách aquaparku, mimo sprchy a zónu 3 – wellness, je zakázáno se pohybovat nahý, bez plavek.

⑥ Návštěvník jakékoliv sauny nebo parní kabiny se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat. 

⑦ Do prostoru šaten je vstup ze sprch povolen až po řádném osušení.

⑧ Pro vstup k venkovním bazénům musí návštěvník použít brodítko se sprchami. 

VII.    Práva a povinnosti návštěvníků

① Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a svého majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu aquaparku. 

② Při užití vodních atrakcí, dětských atrakcí a hřišť v letním areálu jsou návštěvníci povinni řídit se Provozními řády příslušných atrakcí a hřišť. Provozní řády jsou umístěny v blízkosti atrakcí a hřišť.

③ Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny informačního systému a značení, nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.

④ Návštěvníci se k zařízení a vybavení aquaparku chovají ohleduplně. Je zakázáno podlézat turnikety, překonávat nainstalované kryty, omezovače, branky a mobilní zábrany, jakož i oplocení aquaparku. 

⑤ V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku návštěvníky, odpovídají tito návštěvníci za vzniklou škodu. V případě, že návštěvníci svým chováním způsobí aquaparku hmotnou škodu, uplatní aquapark nárok na náhradu vzniklé škody v souladu s platnou legislativou.

⑥ Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci aquaparku. Návštěvníci mají právo podat písemný podnět k rukám ředitele aquaparku. 

VIII.    Práva provozovatele

① Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat provoz nebo zcela uzavírat jednotlivé návštěvní zóny v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, při vyhrazení prostoru organizacím v nájmu, při nutné údržbě, při výpadku dodávky energií nebo v jiných odůvodněných případech. Informace o omezení provozu je vždy zveřejněna ve vstupní hale, na internetových stránkách aquaparku a v místě omezení. V takovém případě nemají návštěvníci nárok na finanční kompenzaci. 

② Provozovatel si vyhrazuje právo omezit vstup návštěvníků:
a) do areálu při naplnění celkové kapacity areálu a při plném obsazení kapacity uzamykatelných šatních skříněk,
b) do jednotlivých návštěvních zón při naplnění kapacity návštěvních zón nebo při pořádání akcí pro určitou cílovou skupinu (např. wellness pro ženy apod.),
c) do bazénů a do prohříváren při naplnění jejich kapacity nebo při pořádání akcí pro určitou cílovou skupinu (např. plavecké závody, saunové ceremoniály apod.).

③ Provozovatel si vyhrazuje právo měnit zařazení bazénů a atrakcí do jednotlivých návštěvních zón (např. dětský bazén je ve všední dny součástí zóny 1, o víkendech, prázdninách a svátcích je součástí zóny 2).

④ Provozovatel si vyhrazuje právo spouštět atrakce v časových intervalech. V takovém případě nemají návštěvníci nárok na finanční kompenzaci.

⑤ Z prostor aquaparku budou bez nároku na vrácení vstupného vykázáni návštěvníci, kteří přes napomenutí nebudou dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, neuposlechnou pokynů odpovědných zaměstnanců nebo se budou chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvníci areál na vyzvání, může odpovědný zaměstnanec požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo příslušný orgán veřejné moci.

⑥ Provozovatel aquaparku je oprávněn v souladu s ustanovením § 14 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, využít práva svépomoci a aktivně odvrátit, přiměřeným způsobem, neoprávněný zásah návštěvníků do práv svých i třetích osob (např. nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci, ublížení na zdraví apod.) a obrátit se bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci.

IX.    Mimořádné události

① Úraz hlásí návštěvníci v plavčíkárně, v recepci aquaparku nebo recepci wellness. 

② Lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci je uložena v plavčíkárně a v recepci aquaparku.

③ Lékařskou službu první pomoci zajišťuje Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště.

④O úrazu bude sepsán protokol, ve kterém budou uvedeny podstatné okolnosti, za nichž došlo k úrazu, a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou újmu na zdraví. Takto vyplněný protokol podepíše zraněný či odpovědná osoba a zástupce provozovatele aquaparku. Návštěvníci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci své osoby.

⑤ Aquapark neodpovídá za úrazy, které si způsobili návštěvníci nedodržením Návštěvního řádu, Provozních řádů atrakcí a služeb, Zvláštních ustanovení pro wellness nebo pokynů zaměstnanců aquaparku a dále svou neopatrností či nedbalostí.

⑥ Mimořádnou událost hlásí návštěvníci kterémukoli zaměstnanci aquaparku. 

⑦O mimořádné události může být sepsán protokol, ve kterém budou uvedeny podstatné okolnosti a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za případnou vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše ohlašovatel a zástupce provozovatele aquaparku. Návštěvníci jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci své osoby.

⑧ Úraz a mimořádná událost musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvníci aquaparku se zavazují poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel aquaparku nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvníci nesplnili svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost. 

X.    Omezení vstupu do prostoru aquaparku

① Vstup do prostoru aquaparku je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, léků ovlivňujících pozornost, drog a omamných látek.

② Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do areálu osoby zjevně nezpůsobilé k pobytu v aquaparku, pokud je důvodné podezření, že by jejich pobyt ohrožoval bezpečnost osob samotných či ostatních návštěvníků, základní práva ostatních návštěvníků, dobré mravy, klid a pořádek v prostorách aquaparku.

③ Vstup do prostor aquaparku je dále zakázán:
a) osobám, které trpí přenosným onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních návštěvníků,
b) osobám postiženým horečkou, kašlem, zápalem očních spojivek a bacilonosičům střevních a jiných chorob,
c) osobám a rodinným příslušníkům postiženým nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény,
d) osobám postiženým chorobami provázenými výtokem tělních tekutin,
e) osobám s kožními parazity a vyrážkami,
f) osobám s otevřenou ranou nebo s obvazem na těle,
g) osobám se zjevně zanedbanou osobní hygienou.

④Vstup do prostoru aquaparku se nedoporučuje osobám trpícím nepřenosnými zánětlivými onemocněními, závažnými a rozsáhlými nepřenosnými kožními onemocněními, záchvatovými onemocněními a poruchami krevního oběhu.

⑤ O vhodnosti návštěvy aquaparku po vážné chorobě, lékařském zákroku či v případě jakýchkoliv pochybností, se poraďte se svým lékařem.

⑥ Vstup do návštěvních zón je zakázán osobám s předměty upevněnými na těle, které mohou být příčinou úrazu, poškodit zařízení aquaparku nebo se mohou z těla uvolnit (např. náušnice, řetízky, piercing apod.).

⑦ Vstup do návštěvních zón je zakázán osobám s obarvenými vlasy, pakliže barva pouští.

⑧ Do prostor aquaparku je zakázán vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, pokud se osoby používající invalidní vozíky prokážou platnou průkazkou OZP s označením ZTP/P. Osobám užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do návštěvních zón povolen pouze po odložení těchto pomůcek v šatně a jejich nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.

⑨ Do prostor aquaparku je zakázán vstup se zvířaty s výjimkou asistenčních psů, kterým však není z hygienických důvodů povolen vstup do návštěvních zón včetně letního areálu.

XI.    Omezení nutná k zajištění bezpečnosti a základních práv návštěvníků

① Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost jich samých a ostatních návštěvníků nebo narušovalo klid a pořádek v prostoru aquaparku.

② Ve vnitřním areálu platí celoroční zákaz kouření všech tabákových výrobků včetně zahřívaných tabákových výrobků, elektronických cigaret apod. Kouření je povoleno pouze v případě otevření letního areálu, a to na vyhrazených místech letního areálu.

③ Do areálu aquaparku je zakázáno vnášet skleněné obaly a jiné předměty vytvářející po rozbití střepy, alkoholické nápoje, drogy, omamné látky, zbraně, chemikálie, hořlaviny, toxické látky apod.

④ Je zakázáno užívání zásuvek pro napájení vlastních elektrospotřebičů. Povoleno je pouze užití zásuvek v šatnách pro napájení fénů na vlasy.

⑤ Je zakázáno přemisťovat mobiliář aquaparku (židle, stoly, lehátka apod.) a manipulovat s rozdělovači drah.

⑥ Návštěvníci respektují intimní zóny aquaparku (sprchy a toalety) dle pohlaví.

⑦ Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli, popřípadě nezranili sebe nebo jiné návštěvníky.

⑧ Neplavcům je bez doprovodu plavce zakázán vstup do plaveckého bazénu a atrakce divoká řeka.

⑨ Návštěvníkům je zakázáno se vzájemně potápět, srážet, házet do vody a lézt po konstrukcích atrakcí. 

⑩ Provádění dechových cvičení pod vodou a plavání pod vodou na nádech je povoleno pouze po dohodě s plavčíkem. 

⑪Skákat do bazénu je možné pouze ze startovacích bloků plaveckého bazénu a letního víceúčelového bazénu. Skákající jsou povinni před skokem zkontrolovat dopadový prostor a skok uskutečnit jen tehdy, nehrozí-li kolize s jinými návštěvníky. Skákající nesou plnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví, kterou skokem zaviní sobě nebo jiným osobám.  Skákání do ostatních bazénů je zakázáno. V celém areálu aquaparku platí zákaz akrobatických skoků.

⑫ Konzumace potravin a nápojů je povolena pouze ve vymezených prostorách aquaparku.

⑬ Jsou zakázány veškeré míčové hry v bazénech.

⑭ Je zakázáno volat o pomoc bez vážné příčiny a svévolně používat záchranné prostředky.

⑮ Návštěvníci s dlouhými vlasy smí vstoupit do bazénů pouze se sepnutými vlasy.

⑯ Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory aquaparku zejména močením, pliváním a smrkáním do vody nebo do přepadových žlabů bazénu, odhazováním žvýkaček a odpadků či používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo sprchy. 

⑰ V celém areálu aquaparku je zakázáno stříhání nehtů, vlasů a holení.

⑱ Bez povolení provozovatele aquaparku je zakázáno v prostoru aquaparku vykonávat jakoukoli formu propagační činnosti včetně distribuce propagačních materiálů a dále provozovat podnikatelskou činnost, zejména prodej výrobků, zboží a služeb.

XII.    Vstup na aktivity organizací v nájmu

① Aquapark pronajímá organizacím bazénové plochy se zázemím za účelem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání. Mezi aktivity organizací patří zejména kurzy (např. plavání kojenců a batolat, plavání dětí, zdokonalovací kurzy plavání, tréninky plaveckých oddílů, individuální výuka plavání, ukázkové hodiny apod.) a sportovní akce (např. plavecké závody apod.)

②Veškeré osoby vstupující do prostoru aquaparku ve spojitosti s aktivitami organizací v nájmu (dále též klienti nájemce) jsou ve smyslu tohoto Návštěvního řádu návštěvníky aquaparku a jsou povinny řídit se pokyny příslušné organizace v nájmu. Návštěvní řád je nadřazený Provozním řádům organizace v nájmu. 

③ Vstup do pronajatých prostor aquaparku je umožněn klientům nájemce, kteří v recepci prokážou oprávněnost vstupu. 

④ Osobě doprovázející dítě do 11 let na kurz je umožněn vstup do šaten na 15 min. se vstupenkou „doprovod na kurz“ dle ceníku. Tato doprovázející osoba předává dítě odpovědné osobě organizující kurz zpravidla před vstupem do sprch a následně opouští prostor šaten. Osoba se vstupenkou „doprovod na kurz“ nemá povoleno vstupovat do bazénových hal. 

⑤ Klienti organizací v nájmu obdrží čip, který umožňuje průchod přes turnikety recepce, uzamknout skříňku na cennosti a šatní skříňku. Vydané čipy jsou majetkem aquaparku a klienti nájemce jsou povinni je vrátit v recepci při odchodu.

⑥ S organizacemi mohou být dohodnuty podmínky nad rámec ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

XIII.    Kamerový systém

① Prostory Aquaparku jsou monitorovány kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k zajištění ochrany života a zdraví návštěvníků Aquaparku a k zajištění ochrany majetku. Správcem kamerového systému je Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Zpracování osobních údajů je v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Návštěvní řád platný a účinný od 15. 2. 2019

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz