Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.​​

 1. Návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků aquaparku a musí být návštěvníky
  a organizacemi v nájmu bezpodmínečně dodržován.
 2. Návštěvní řád je nedílnou součástí Provozního řádu aquaparku a je nadřazený provozním řádům organizací v nájmu.
 3. Návštěvník vstupem do prostor aquaparku souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a dbá pokynů personálu aquaparku.
 4. Návštěvníkem ve smyslu tohoto návštěvního řádu se rozumí i návštěvník akcí provozovaných organizacemi v nájmu.
 5. Prostory aquaparku jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků aquaparku a k zajištění ochrany majetku.
 6. Vstup do jednotlivých návštěvních zón je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v recepci aquaparku nebo s dokladem opravňujícím ke vstupu vystaveným organizací v nájmu. K platné vstupence obdrží návštěvník čip, který umožňuje průchod přes turnikety a uzamykat trezorové a šatní skříňky. Návštěvník akcí pořádaných organizacemi v nájmu může také obdržet čip v případě, že není využita plná kapacita uzamykatelných šatních skříněk. Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale a na internetových stránkách aquaparku. Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti do 150 cm, studenti, senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P s doprovodem po předložení platného dokladu. Dokladem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí školní index, žákovská knížka, studentský průkaz, karta ISIC, průkaz ZTP nebo ZTP/P, případně jiný doklad opatřený osobní fotografií, ze kterého je možné prokázat údaje potřebné pro uplatnění zvýhodněného vstupného.
 7. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory jednotlivých návštěvních zón nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby aquaparku, přičemž samotné šatny opustí návštěvníci nejpozději do ukončení otevírací doby.
 8. Děti do jednoho roku nemají povolen vstup do bazénové vody, vyjma kojeneckého plavání. Děti od 1 do 3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let pověřenou zákonným zástupcem, dále jen odpovědná osoba, přičemž je jim povolen přístup pouze do dětského bazénu v plenkových plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Děti od 4 do 10 let včetně mají přístup do bazénů povolen jen
  s doprovodem a pod kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby. Do návštěvní zóny 3 – wellnes je dětem do 15 let povolen vstup jen s doprovodem zákonného zástupce nebo odpovědné osoby. Děti a mladiství požadující samotně přístup do jednotlivých zón, u nichž lze s přihlédnutím ke všem okolnostem předpokládat, že je jim přístup do jednotlivých zón povolen pouze s doprovodem a pod kontrolou odpovědné osoby, jsou povinny prokázat rozhodný věk předložením platného dokladu.
  V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup do jednotlivých návštěvních zón umožněn. Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informuje personál aquaparku a poskytne součinnost při případném zásahu.
 9. Do prostor aquaparku je zakázán vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do návštěvních zón dovolen pouze po odložení těchto pomůcek v šatně a jejich nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.
 10. Do prostor aquaparku je zakázán vstup se zvířaty s výjimkou vstupu asistenčních psů, kterým však není z hygienických důvodů povolen vstup do návštěvních zón.
 11. Návštěvníci jsou povinni před vstupem do návštěvních zón uložit své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Peníze a cenné předměty se ukládají do uzamykatelných skříněk ve vstupní hale aquaparku. Ošacení a obuv se ukládá do uzamykatelných skříněk v šatnách aquaparku. Do návštěvních zón je zakázáno vnášet svrchníky, příruční zavazadla a dětské autosedačky. Provozovatel aquaparku neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky. Nalezené předměty se ukládají
  v recepci aquaparku.
 12. Každý návštěvník je povinen před vstupem do návštěvních zón aquaparku provést osobní hygienu. Řádně omýt celé tělo mýdlem a šamponem a až poté obléknout čistý koupací oděv. Jako spodní díl koupacího oděvu se považují plavky
  s nohavičkami maximálně nad kolena. Je zakázáno koupat se ve spodním prádle nebo v jiném než koupacím oděvu. Návštěvník jakékoliv sauny nebo parní kabiny se musí před vstupem do bazénu řádně osprchovat. Pro vstup
  na bazénový ochoz venkovního bazénu musí návštěvník použít brodítka se sprchami. Vstup do bazénů, saun, whirlpoolů, tobogánů a skluzavek je povolen pouze bez obuvi. V prostorách aquaparku, mimo zóny 3 – wellness, je zakázáno
  se pohybovat nahý, bez plavek. Do zóny 3 – wellness je vstup možný pouze bez plavek.
 13. Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, musí své svršky a obuv odložit v šatně. Ke vstupu do návštěvních zón může použít místo koupacího oděvu sportovní oděv se spodním dílem maximálně nad kolena. Doprovod si musí před vstupem
  do návštěvních zón omýt chodidla nebo použít hygienicky nezávadnou plážovou obuv.
 14. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí
  je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví
  a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu aquaparku. Aquapark neodpovídá za úrazy,
  které si způsobil návštěvník nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením pokynů a doporučení, nebo svou neopatrností
  či nedbalostí. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek
  v prostorách aquaparku.
 15. Návštěvní zóny jsou vybaveny vodními atrakcemi. Ve venkovním areálu je protiproud, chrlič vody, skluzavka, vodní číše
  a masážní lavice. Ve vnitřním areálu je tobogán, chrlič vody, vodní číše, divoká řeka, podvodní chrlič vody a masážní lavice. Pokyny k bezpečnému užívání atrakcí jsou uvedeny u vstupu k atrakci nebo v její blízkosti. Každý uživatel atrakce je povinen seznámit se s pokyny před užitím atrakce a tyto pokyny dodržovat. Spouštění atrakcí je prováděno v časových intervalech.
 16. Návštěvníci se k zařízení a vybavení aquaparku chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku odpovídá za vzniklou škodu návštěvník. Je zakázáno překonávat nainstalované zátarasy a omezovače, jakož i oplocení aquaparku. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí aquaparku hmotnou škodu, aquapark uplatní nárok na náhradu vzniklé škody, a to v souladu s platnou legislativou.
 17. Provozovatel aquaparku je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka, do práv třetích osob
  (např. nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), do doby příjezdu Policie.
 18. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli zaměstnance aquaparku. O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě,
  újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.
 19. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník aquaparku se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel aquaparku nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavírat jednotlivé návštěvní zóny při nepříznivých povětrnostních podmínkách a nepříznivém počasí, při vyhrazení návštěvních zón organizacím v nájmu, při využití plné kapacity uzamykatelných šatních skříněk, při nutné údržbě nebo z jiných závažných důvodů omezujících provoz těchto zón. Uzavření jednotlivých návštěvních zón je zveřejněno ve vstupní hale, na informačních tabulích u návštěvních zón a na internetových stránkách aquaparku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na finanční kompenzaci. 
  Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat vstup do bazénů při naplnění hygienické normy na maximální počet osob v bazénu: plavecký bazén 10 osob/dráhu, výcvikový bazén 32 osob, zábavní bazén 162 osob, dětské brouzdaliště 12 osob, výplavový bazén 50 osob, venkovní brouzdaliště 50 osob, venkovní zábavní bazén 270 osob, whirlpool 10 osob.
 21. Lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci je uložena v místnosti plavčíků a v recepci aquaparku. Zdravotnická služba lékaře v pohotovosti, je zajištěna v Uherském Hradišti.
 22. Vstup do prostor aquaparku je zakázán osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem. Vstup do prostor aquaparku je zakázán osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. Vstup do prostor aquaparku je zakázán osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem návykových látek.
 23. Vstup do prostor aquaparku je zakázán osobám s předměty upevněnými na těle nebo na koupacím oděvu,
  ​které mohou poškodit zařízení aquaparku nebo se mohou z těla nebo koupacího oděvu uvolnit.
 24. Do prostor aquaparku je zakázáno vnášet předměty s ostrými hranami a skleněné obaly.
 25. Návštěvníci s dlouhými vlasy smí vstoupit do bazénu pouze se sepnutými vlasy.
 26. Do prostoru šaten je vstup ze sprch povolen až po řádném osušení.
 27. Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli, popřípadě nezranili sebe nebo jiné návštěvníky.
 28. Je zakázáno volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranné prostředky a vybavení místnosti První pomoci, bez vědomí zaměstnanců aquaparku.
 29. Návštěvníkům je zakázáno chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek. Je zakázáno se vzájemně potápět, srážet, házet do vody a lézt po konstrukcích atrakcí. Provádění dechových cvičení pod vodou a plavání pod vodou na nádech je povoleno pouze po dohodě s plavčíkem. Skákat do plaveckého bazénu je možné pouze ze startovacích bloků. Skákání do ostatních bazénů je zakázáno. Při těchto činnostech jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti.
 30. Do zóny 3, wellnes, je zakázán vstup s mobilními telefony a přístroji sloužící k pořízení audiovizuálního záznamu.
 31. Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory aquaparku zejména močením, pliváním a vyplachováním
  si nosu či pusy ve vodě nebo do přepadových kanálů bazénu, odhazováním žvýkaček a odpadků, a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa. Je zakázáno používat jakékoliv holící přístroje.
 32. Konzumace potravin, nápojů a kouření je povoleno pouze ve vymezených prostorách aquaparku.
 33. Bez povolení provozovatele aquaparku je zakázáno v prostorách aquaparku vykonávat prezentaci a prodej výrobků a služeb
  a rozdávání nebo prodej tiskovin a reklamních letáků.
 34. Z prostor aquaparku bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.
 35. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci aquaparku nebo přímo u vedení provozovatele Aquaparku Uherské Hradiště, příspěvkové organizace.

Návštěvní řád platný a účinný od 1. 10. 2013

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz