Informace o zpracování osobních údajů správcem Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace

1) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aquapark Uherské Hradiště, je příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb jednotlivců, kolektivů či veřejnosti.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) poskytování služeb registrovaným uživatelům,
2) poskytování služeb všem uživatelům,
3) zajišťování smluvních vztahů,
4) zajišťování přímého marketingu.

Kontaktní adresa správce:
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 720 63 904, telefon: +420 572 503 054,
e-mail info@aquapark-uh.cz, ID datové schránky: mb8p6ez

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, telefon: +420 731 516 130, 
e-mail: marketing@aquapark-uh.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě oprávněného zájmu správce, nebo Vaší přihlášky
(smlouvy o poskytování služeb) v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí
je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po stanovenou dobu.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2) INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných příspěvkovou organizací Aquapark Uherské Hradiště (např. sportovní a zábavní programy, dny otevřených dveří, koncerty, další akce), budou vždy zveřejněny před zahájením akce minimálně
na webových stránkách příspěvkové organizace
(např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na plakátu atd.).

Příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz