PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ 2019

Zapojte se do naší soutěže o skvělé ceny v období 1.7. - 1.9.2019

Vyhrát můžete: 
SPOLEČENSKÉ VEČERY v Galerii Slováckých vín Uherské Hradiště, VYHLÍDKOVÉ LETY BALONEM od společnosti Balony.EU
JÍZDNÍ KOLA od společnosti Juvacyklo,
TABLET od společnosti NIO,
POBYTY NA HAUSBÓTECH A LODÍCH od Půjčovny lodí Spytihněv, POUKAZY NA MÓDNÍ PÁNSKOU KONFEKCI Koutný od společnosti Ilmodo,
POBYTOVÝ POUKAZ S POLOPENZÍ v Agropenzionu Sádky Kunovice
VÍKENDOVÉ POBYTY v Apartmánech SportPark Rybníček ve Starém Městě
WELLNESS POBYT na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi
JAZYKOVÉ KURZY od školy Immer Vere,
ZÁŽITKOVÉ VAŘENÍ PIVA v minipivovaru Litovel od Přístaviště
​U Rybičky Babice
,
ZAHRADNÍ LEHÁTKA od společnosti Ideacollective,
DÁRKOVÉ POUKAZY do Galerie Slováckých vín Uherské Hradiště,
KOLOBĚŽKU od společnosti Sběrné suroviny UH,
POUKAZY DO KINA Hvězda,
POUKAZY NA OBČERSTVENÍ v Zašívárně U Osla na Kunovském jezu a v Přístavišti U Rybičky Babice ad.

Jak se zapojit:
● vyplňte soutěžní kupón a vhoďte jej do sběrného boxu na pokladně
   ve vnitřním nebo letním areálu Aquaparku
● kupón získáte při zakoupení vstupenky v období 1. 7.- 1. 9. 2019,     
   abonenti si jej vyžádají při vstupu na recepci
● slosování cen proběhne 3. 9. 2019
● slavnostní předání cen 15. 9. 2019

PRAVIDLA PRÁZDNINOVÉ  SOUTĚŽE O CENY POŘÁDANÉ AQUAPARKEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ v roce 2019

1. Všeobecná ustanovení
1.1     Pořadatelem soutěže je Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 72063904,
         telefon: +420 572 503 054, e-mail info@aquapark-uh.cz.
1.2     Pořadatel soutěže je zároveň Správcem osobních údajů.
1.3     Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a ostatních na této akci spolupracujících společností a osoby jim blízké (ve smyslu ust.
         ​§ 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra není platná a nepředá se.
1.4     Soutěž probíhá ode dne 1. 7. 2019 do 1. 9. 2019.

2. Podmínky účasti v soutěži
2.1     Do soutěže budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří řádně splní podmínky této soutěže, přičemž pořadatel soutěže si ponechává výhradní
         právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky soutěže. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají
         v rozporu s nimi, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že osoba nesplňující podmínky soutěže se i přesto stala výhercem, například
         v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
​2.2     Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (s výjimkou osob uvedených v č. 1.3 těchto pravidel), která nejpozději v době registrace do soutěže
         dovrší věkovou hranici 18 let (dále jen “účastník soutěže”).
2.3     Podmínkou účasti v soutěži je:
2.3.1  Každý návštěvník Aquaparku Uh. Hradiště se může zúčastnit této soutěže vhozením řádně a čitelně vyplněného soutěžního kupónu do sběrného     
         boxu umístěného na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště.
2.3.2  Účast v soutěži je podmíněna platnou vstupenkou do vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště. Nákup musí být uskutečněn v časovém
         rozmezí 1. 7. 2019 – 1. 9. 2019. Za jednu vstupenku má návštěvník nárok na jeden soutěžní kupón. Rodinné vstupné se rovná jednomu
         soutěžnímu kupónu.
2.3.3  Soutěžící získá kupón na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště při zakoupení vstupenky. Abonenti si vyžádají soutěžní kupón
         u obsluhy pokladny.
2.3.4  Do slosování budou zařazeny pouze kompletně a čitelně vyplněné soutěžní kupóny. Nečitelné či částečně vyplněné kupóny budou ze soutěže
         vyřazeny.

3. Podmínky udělování cen
3.1     Slosování soutěžních kupónů proběhne veřejně, dne 3. 9. 2019 v 9.00 hod. za přítomnosti státního dozoru, a to způsobem zajišťujícím náhodnost
          výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.
3.2     Pořadatel bude výherce kontaktovat elektronickou poštou na adrese, kterou účastník soutěže vyplnil na soutěžním kupónu, a zároveň budou jména
          výherců uveřejněna na webových stránkách Aquaparku Uh. Hradiště, a to na www.aquapark-uh.cz. Výherce 1. - 24. ceny bude pozván
          na slavnostní předání cen dne 15. 9. 2019 v 10.00 hod. do sídla pořadatele. V případě nevyzvednutí ceny výhercem do 30ti kalendářních dnů
          od oznámení výhry výherci, cena bude převedena do dalšího kola soutěže.
3.3     V případě nesrovnalostí mezi údaji vyplněnými v soutěžním kupónu a údaji skutečnými, nebude výhra předána.

4. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
4.1     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla a podmínky soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodu
         a stanovení náhrady.
4.2     O jakýchkoliv námitkách vůči průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel, rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné. Výsledky              soutěže jsou taktéž konečné, bez možnosti odvolání a nejsou soudně vymahatelné.
4.3     Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto případné výhry alternativní plnění či plnění
         v penězích.
4.4     Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním cen.
4.6.    Ochrana osobních údajů:
4.6.1  Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
         č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
         (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
4.6.2  Zpracování osobních údajů účastníka v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon je nezbytné pro zařazení do slosování, zveřejnění výherní listiny
         a administrace předání výhry. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností po dobu 1 roku od oznámení výhry
         výherci. Ke zpracování osobních údajů dojde až v okamžiku slosování.
4.6.3  Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení výherců
         budou zpřístupněny všem osobám, které navštívili oficiální webové stránky.
4.6.4  Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému zpracování.
4.6.5  Máte právo: a) na potvrzení o zpracování, b) na opravu, c) na výmaz, d) na omezení zpracování, e) na přenos, f) vznést námitku proti zpracování,
         g) podat stížnost u ÚOOÚ.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
a to v okamžiku zpracování osobních údajů, resp. slosování. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou referenta pro ochranu osobních údajů, e-mail: marketing@aquapark-uh.cz.

5. Prohlášení účastníků soutěže
5.1     Při vyplnění soutěžního kupónu je účastník soutěže povinen uvádět pravdivé údaje.
5.2     Účastník soutěže sděluje veškeré údaje výhradně na vlastní odpovědnost.

Dne 1. 7. 2019

publikováno: před 1 rokem, 1.7.2019 v rubrice Akce a novinky

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz