LETNÍ SOUTĚŽ 2017 SKONČILA

V období letní sezóny 1.6.-20.8.2017 jste se mohli účastnit LETNÍ SOUTĚŽE O CENY.

Můžete vyhrát: SPOLEČENSKÉ VEČERY v Galerii Slováckých vín Uherské Hradiště, VYHLÍDKOVÉ LETY BALONEM od společnosti Balony.EU,
JÍZDNÍ KOLA od společnosti Juvacyklo, TABLET od společnosti NIO, POBYT NA HAUSBÓTU A PALUBNÍ LÍSTKY NA LOĎ MORAVA od společnosti Hamboot, POUKAZY NA MÓDNÍ PÁNSKOU KONFEKCI Koutný od společnosti Ilmodo, POBYTOVÉ POUKAZYAgropenzionu Sádky Kunovice a na Holubyho chatě na Javořině a na chalupě Rozárka na StupavěZAPŮJČENÍ VOZU NA VÍKEND Škoda Kodiaq společnosti Araver CZ, JAZYKOVÉ KURZY od školy Immer Vere, HASICÍ TECHNIKA do domácnosti od společnosti SAW, POUKAZY NA KURZ PRVNÍ POMOCI od Evy Hofmanové, ZÁŽITKOVÉ VAŘENÍ PIVA v pivovaru Litovel od přístaviště U Rybičky Babice, BALÍČKY SPORTOVNÍ VÝŽIVY od společnosti Fitness gym up, DÁRKOVÉ POUKAZY do Galerie Slováckých vín Uherské Hradiště, KOLOBĚŽKA od společnosti Sběrné suroviny UH, POUKAZY DO KINA Hvězda, POUKAZY NA OBČERSTVENÍ v restauraci Na Rejdě a v Zašívárně U Osla na Kunovském jezu a U Rybičky Babice ad.

  1. kupón získáte při zakoupení vstupenky v období 1.6.-20.8.2017
  2. abonenti si vyžádají při vstupu na recepci
  3. vyplněný soutěžní kupón vhodíte do sběrného boxu na pokladně ve vnitřním nebo letním areálu Aquaparku
  4. slosování ceny proběhne 21.8.2017
  5. slavnostní předání cen 26.8.2017

PARTNEŘI LETNÍ SOUTĚŽE 2017

PRAVIDLA LETNÍ SOUTĚŽE O CENY POŘÁDANÉ AQUAPARKEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ v roce 2017

1.     Všeobecná ustanovení
1.1    Pořadatelem soutěže je Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 72063904.
1.2    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a ostatních na této akci spolupracujících společností a osoby jim blízké (ve smyslu
        ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra není platná a nepředá se.
1.3    Soutěž probíhá ode dne 1. 6. do 20. 8. 2017.

2.      Podmínky účasti v soutěži
2.1    Při vyplnění soutěžního kupónu je účastník soutěže povinen uvádět pravdivé údaje. Pořadatel soutěže se zavazuje veškeré informace získané
         při registraci účastníka soutěže chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2    Do soutěže budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří řádně splní podmínky této soutěže, přičemž pořadatel soutěže si ponechává výhradní    
         právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky soutěže. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají
         v rozporu s nimi, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že osoba nesplňující podmínky soutěže se i přesto stala výhercem, 
         například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
2.3    Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (s výjimkou osob uvedených v č. 1.2 těchto pravidel), která nejpozději v době registrace do soutěže
        dovrší věkovou hranici 18 let. Účastníkem soutěže může být i nezletilá fyzická osoba za podmínky souhlasu obou zákonných zástupců,
        kteří jsou zároveň oprávněni jménem nezletilého převzít případnou výhru (dále jen “účastník soutěže”).
2.4    Podmínkou účasti v soutěži je:
2.4.1 Každý návštěvník Aquaparku Uh. Hradiště se může zúčastnit této soutěže vhozením řádně a čitelně vyplněného soutěžního kupónu do sběrného boxu
        umístěného na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště.
2.4.2 Účast v soutěži je podmíněna platnou vstupenkou do vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště. Nákup musí být uskutečněn v časovém
         rozmezí 1. 6. – 20. 8. 2017. Za jednu vstupenku má návštěvník nárok na jeden soutěžní kupón. Rodinné vstupné se rovná jednomu soutěžnímu
         kupónu.
2.4.3 Soutěžící získá kupón na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště na základě předložení platné účtenky za vstupné.
         Abonenti si vyžádají soutěžní kupón u obsluhy pokladny.
2.4.4 Do slosování budou zařazeny pouze kompletně a čitelně vyplněné soutěžní kupóny. Nečitelné či částečně vyplněné kupóny budou ze soutěže
         vyřazeny.

3.     Podmínky udělování cen
3.1   Slosování  soutěžních kupónů proběhne veřejně, dne 21. 8. 2017 za přítomnosti notáře a státního dozoru, a to způsobem zajišťujícím náhodnost
        výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.
3.2   Pořadatel bude výherce kontaktovat elektronickou poštou na adrese, kterou účastník soutěže vyplnil na soutěžním kupónu, a zároveň budou jména
        výherců uveřejněna na webových stránkách Aquaparku Uh. Hradiště, a to na www.aquapark-uh.cz. Výherce bude pozván na slavnostní předání
       dne 26. 8. 2017 do sídla pořadatele. V případě nevyzvednutí ceny výhercem do 30ti kalendářních dnů od oznámení výhry výherci, cena bude
       převedena do dalšího kola soutěže.
3.3   V případě nesrovnalostí mezi údaji vyplněnými v soutěžním kupónu a údaji skutečnými, nebude výhra předána.

4.     Práva pořadatele soutěže
4.1   Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla a podmínky soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodu
       a stanovení náhrady.
4.2   O jakýchkoliv námitkách vůči průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel, rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné.
        Výsledky soutěže jsou taktéž konečné, bez možnosti odvolání a nejsou soudně vymahatelné.
4.3   Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto případné výhry alternativní plnění v penězích.
4.4   Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci předání těchto cen. V případě odmítnutí zdokumentování předání výhry výhercem
       nebude cena předána.
4.5   Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

5.     Prohlášení účastníků soutěže
5.1   Přihlášením se do soutěže bere účastník soutěže na vědomí, že správcem výše specifikovaných osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních
       údajů je pořadatel. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů pro statistické a marketingové účely pořadatele, tj. zejména
       nabízení služeb a akcí za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.,
       a to na dobu 10 let do odvolání.
5.2  Účastník soutěže zveřejňuje veškeré údaje výhradně na vlastní odpovědnost.

6.     Další ujednání
6.1   Pořadatel prohlašuje, že splnil podmínky stanovené mu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. 6. 2017

publikováno: před 11 měsíci, 21.8.2017 v rubrice Akce a novinky

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz