Abonenti, zapojte se do věrnostního programu Aquabonus a získejte výhody členství:

  1. finanční bonus ve výši až 6% z celkové utracené částky za vstupné v předchozím roce
  2. účast na akci TOP 10 o ukázkové lekce Aquabalanc a Aqua Aerobic

Všeobecné podmínky bonusového programu AQUABONUS

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Aquabonus je bonusový program příspěvkové organizace Aquaparku Uherské Hradiště, p. o. (dále jen program).
1.2 Realizátorem programu je příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště, p. o., se sídlem Sportovní 1214, 686 01 Uh. Hradiště,
IČ: 72063904 (dále jen realizátor).
1.3 Program je aktivní od 1. 1. 2014 a platí až do rozhodnutí vydaného realizátorem o jeho ukončení.

2. Podmínky účasti v programu
2.1 Program je určen všem fyzickým osobám, které dosáhli věku 18-ti let a jsou abonenty - držiteli abonentního čipu, vydaného společností       Aquapark Uherské Hradiště, p. o., se sídlem Sportovní 1214, 686 01 Uh. Hradiště,  IČ: 72063904 (dále jen abonenti).
2.2  Každý abonent, který má zájem vstoupit do tohoto programu musí vyplnit a odevzdat na recepci realizátora příslušnou registrační kartu,
prokáže se platným průkazem totožnosti a čipem abonenta.
2.3 Na registrační kartě musí abonent vyplnit následující povinné údaje: jméno,  příjmení, rok narození, adresu bydliště, včetně PSČ, emailovou adresu, vlastnoruční podpis.
2.4 Každý abonent bere na vědomí, že v daném programu může vyplnit a odevzdat realizátorovi pouze jednu registrační kartu,
na základě, které mu bude do programu registrován jeden abonentní účet na jeho jméno.
2. 5 Abonent bere na vědomí, že podpisem registrační karty souhlasí se všeobecnými podmínkami programu, které jsou jej nedílnou součástí.
2. 6 Účast v programu zaniká v den, kdy abonenti písemně oznámí realizátorovi ukončení své účasti v programu, nebo zánikem programu dle článku 1.3. těchto podmínek, nebo vyloučením abonenta z programu v souladu s článkem 4.3. těchto podmínek.

3. Prohlášení abonentů
3.1 Abonent podpisem na registrační kartě bere na vědomí, že realizátor se stává správcem výše poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3.2 Abonent podpisem na registrační kartě uděluje realizátorovi souhlas se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů:
jméno, příjmení, adresa bydliště, rok narození a emailová adresa pro účely zasílání informací a obchodních sdělení či pro statistické a marketingové účely realizátora, a to po dobu 10 let, či po dobu účasti v programu. 
3.3 Abonent potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Abonent dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k realizátorovi odvolat písemným 
oznámením doručeným na jeho adresu.
3.4 V případě, že by se abonent domníval, že realizátor provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat realizátora o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Abonent se 
v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3.5 Abonent podpisem na registrační kartě souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami realizátora na elektronickou adresu uvedenou
v registrační kartě a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení realizátora na tuto adresu. Souhlas abonenta se zasíláním obchodních sdělení
je dobrovolný. Abonent je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
3.6 Abonent bere rovněž na vědomí, že abonentní čip je nepřenosný a tudíž čerpat bonusy a výhody z abonentního účtu může provádět pouze sám abonent, a to osobně.
3.7 Abonent dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že, na žádost obsluhy se při vstupu či výstupu z areálu Aquaparku prokáže platným průkazem totožnosti.

4. Práva a povinnosti realizátora
4.1 Realizátor se zavazuje, že splní všechny podmínky stanovené mu jakožto správci zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, především zajistí ochranu mu poskytnutých osobních údajů abonenty.
4.2 Realizátor si vyhrazuje právo nezařadit do programu ty abonenty, kteří nevyplní povinné údaje na registrační kartě, nebo je vyplní jen částečně, či nečitelně a dále ty abonenty, kteří bezvýhradně nepřistoupí na všeobecné podmínky programu.
4.3 Pouze realizátor je oprávněn posoudit a rozhodnout, zda abonent splnil všechny podmínky k účasti v programu a zda jejich splnění trvá
i po celou dobu trvání programu. Pokud realizátor zjistí a následně prokáže, že abonent nesplnil,  či porušil některou z podmínek účasti
v programu, a to kdykoli v průběhu účasti v programu, nemá tento abonent na bonus či jiné výhody vyplývající z programu za dané období nárok. Při zjištění a následném prokázání opakovaného porušení podmínek účasti v programu má realizátor právo takového abonenta z bonusového programu ihned vyloučit.
4.4 Realizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit podmínky programu anebo program úplně zrušit bez udání důvodu
a stanovení náhrady. O takovém záměru musí realizátor abonenty prokazatelně informovat, a to ve lhůtě nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti daného záměru, neučiní-li realizátor tak,  je takový záměr vůči abonentům neúčinný. 
4.5 O námitkách podaných abonenty k programu rozhoduje s konečnou platností realizátor, přičemž jeho rozhodnutí je konečné.

5. Podmínky přiznání bonusu či jiné výhody z programu
5.1 Bonus plynoucí z programu je přiznáván abonentům jednorázově, vždy v průběhu příslušného měsíce ledna, a to za jeden bezprostředně předcházející kalendářní rok.
5.2 Bonus je přiznán všem abonentům, kteří splnili podmínky programu a do programu se řádně zaregistrovali nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku.
5.3 Bonus je přiznáván výhradně v podobě finančního bonusu, který se připisuje na abonentní účet každého abonenta. Bonus není možné připsat na cizí abonentní účet, či ho následně převádět na jiné abonentní účty.
5.4 S bonusem lze nakládat stejně jako s kreditem, dle platného ceníku realizátora. 
5.5 Bonus každého zaregistrovaného abonenta v programu se stanoví procentem z kreditu vyčerpaného abonentem za vstupné z jeho 
​abonentního účtu, za období jednoho bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
5.6 Procenta z kreditu pro stanovení bonusu jsou určena dle následující tabulky:

Rozmezí kreditu vyčerpaného abonentem
za vstupné z jeho abonentního účtu,
za období jednoho bezprostředně předcházejícího kalendářního roku
Bonus
z vyčerpaného
​kreditu
4.000 Kč - 5.999 Kč4%
6.000 Kč - 9.999 Kč5%
více jak 10.000 Kč6%

5.7 Pro výpočet bonusu v následujících obdobích je bonus z předchozích období veden jako kredit, je-li čerpán na vstupné.
5.8 Pouze realizátor je oprávněn rozhodnout o poskytnutí bonusu za dané období a jeho rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.
Bonusy či jiné výhody plynoucí z programu nejsou soudně vymahatelné.
5.9 Účast v programu ani bonusy či jiné výhody není možné vymáhat soudní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto bonusu
či poskytovaných výhod jiná alternativní plnění.

6. Všeobecná ustanovení
6.1 V případě ztráty či odcizení abonentního čipu s aktivovaným programem, je abonent povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně
na recepci realizátora.
6.2 Realizátor nenese odpovědnost za škody způsobené abonentovi zneužitím abonentního čipu třetí osobou.

V Uherském Hradišti, dne 2. 1. 2018

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz